Apele Române Argeș caută expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene

ABAAV-jpg

ANUNŢ pentru organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, la compartiment Unitate de Implementare a Proiectului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – Sediu

Administraţia Bazinală de Apă Argeș – Vedea, cu sediul în Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteşti, județul Argeș, instituție publică de interes național, cu personalitate juridică, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, pe perioadă nedeterminată:

EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE

la compartiment Unitate de Implementare a Proiectului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – sediu.
Activitatea profesională a expertului accesare fonduri structurale și de coeziune europene se va desfășura la Compartiment Unitate de Implementare a Proiectului în Sediul Administrației Bazinale de Apa Argeș-Vedea, adresa: Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteşti, județul Argeș.
Durata timpului de lucru si programul de lucru: 40 ore/săptămână, Repartizarea programului de lucru se face după cum urmează: 8 ore (ore/zi). Luni – Joi 7:30 -1600, Vineri:7:30 – 13:30.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului corespunzător funcţiei contractuale de execuție, de expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, la Compartiment Unitate de Implementare a Proiectului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – Sediu.
Studii:- studii superioare în domeniul de licenta Amenajari si Constructii Hidrotehnice;
– studii superioare in domeniul de licenta Economie;
– studii superioare in domeniul de licenta Inginerie civila;
– studii superioare in domeniul de licenta Inginerie geodezica;
– studii superioare in domeniul de licenta Ingineria mediului;
– studii superioare in domeniul de licenta Inginerie si management;
– studii superioare in domeniul fundamental al Stiintelor juridice;
– studii superioare in domeniul de licenta Arhitectura;
– studii superioare in domeniul de licenta Urbanism;
– studii superioare in domeniile fundamentale, domeniile de licenta si/sau specializarile conform Nomenclatorul domeniilor si al specializarilor programelor de studii universitare.
Vechime în specialitatea studiilor universitare: nu este cazul
Vechime în muncă: nu este cazul
Cunostinte: utilizare PC, experienta in activitatea de accesare/implementare fonduri europene
Calendar de desfăşurare al concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, de expert accesare fonduri structurale și de coeziune europene, la Compartiment Unitate de Implementare a Proiectului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea – sediu:
Concursul se va desfăşura la sediul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, adresa: Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteşti, județul Argeș după următorul calendar:
– 09.04.2024 ora 12:00- data limită de depunere la registratura administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a dosarelor de participare la concurs;
– 10.04.2024 ora 10:00 – selecţia dosarelor de concurs;
– 11.04.2024 ora 10:00 – termen de afişare rezultate la selecţia dosarelor de concurs;
– 12.04.2024 ora 10:00 -termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de concurs;
– 15.04.2024 ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la selecţia dosarelor de concurs;
– 16.04.2024 ora 10:00 – desfăşurare probă scrisă;
– 17.04.2024 ora 10:00 – termen de afişare rezultate proba scrisă;
– 18.04.2024 ora 10:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul probei scrise;
– 19.04.2024 ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele probei scrise;
– 22.04.2024 ora 10:00 – susţinere interviului;
– 23.04.2024 ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind interviul;
– 24.04.2024 ora 10:00 – termen de depunere contestaţii cu privire la rezultatul interviului;
– 25.04.2024 ora 10:00 – termen de afişare a rezultatelor privind contestaţia la rezultatele interviului;
– 26.04.2024 ora 12:00 – termen de afişare a rezultatelor finale.
Conform art.35 al Hotărârii de Guvern nr.1336 din 2022, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, după caz;
f) cazierul judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) curriculum vitae, model european;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f), poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice a concursului.
Dosarele de concurs se aduc la Serviciul Resurse Umane,Relatii cu Publicul, Administrativ, apoi se depun la Registratura Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea postului vacant.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la literele b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă la adresa de e-mail: dispecer@daav.rowater.ro
Nerespectarea prevederilor referitoare la transmiterea și înregistrarea dosarului de concurs, după caz, conduce la respingerea candidatului.
Pentru ocuparea unui post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale conform art. 14 din Hotărârea de Guvern nr.1336 din 2022:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

BIBLIOGRAFIE
– Legea 107/1996 privind Legea Apelor, cu modificările și completările ulterioare;
– O.U.G. nr. 107/2002 privind înființarea A.N. „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare;
– H.G. 1176/2005 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare A.N. „Apele Române”, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordonanța de Urgență nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 98/2016 privind Achizițiile Publice, cu modificările și competările ulterioare;
– Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare ;
– Hotărârea nr. 1.211 din 4 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, cu modificările și completările ulterioare.
NOTĂ: Actele normative se actualizează cu modificările și completările ulterioare acestora.

TEMATICA
– Înființarea, domeniul de activitate și funcționarea A.N. ‘Apele Române’;
– Finanțarea instituțiilor publice. Cadrul general, principiile și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice. Particularități ale finanțării instituțiilor publice;
– Prerogativele și asigurarea surselor de finanțare ale A.N. ‘Apele Române’;
– Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte finanţate din fonduri europene;
– Termenii, condiţiile şi responsabilităţile părţilor privind implementarea proiectului sunt stabilite prin acordul de parteneriat încheiat între lider şi parteneri;
– Competente şi responsabilităţi în procesul bugetar;
– Procedura privind realizarea de achiziții publice;
– Competențe de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul la Sediul Administrației Bazinale de Apă Argeș-Vedea, adresa: Calea Câmpulung, nr.6-8, Piteşti, județul Argeș.sau la numărul de telefon 0248 223 449, interior 116, persoană de contact: Sima Ștefana – secretar comisie de concurs şi comisie de soluţionare a contestaţiilor.

Comentează prin Facebook:

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

scroll to top