DGASPC ARGEȘ – ANUNȚ DE PARTICIPARE

anunt

ANUNȚ DE PARTICIPARE privind cumpărarea unui imobil (casă și teren aferent) în scopul înființării unui Centru de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități

Data limită de depunere a ofertelor 17.08.2023, ora 12.00
Data deschiderii ofertelor 17.08.2023, ora 13.00

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARGEȘ cu sediul social în calea Drăgășani, nr. 8, județul Argeș, Cod 110347, ROMANIA, Telefon/Fax: 0248-271131, e-mail: dgpdcarges@yahoo.com, invită toate persoanele fizice și juridice să participe cu oferte pentru cumpărarea unui imobil (casă și teren aferent) în județul Argeș, în scopul înființării unui serviciu social de tip Centru de Criză, cu o capacitate de 4 locuri, în cadrul proiectului Centru de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități prin Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/ centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”, în conformitate cu Ordinul Ministerului Muncii nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

1. Obiectul contractului de vânzare-cumpărare: cumpărarea unui imobil (casă și teren aferent) pe raza Municipiului Pitești sau în zonele limitrofe acestuia, în cadrul proiectului Centru de Criză pentru Persoane Adulte cu Dizabilități; casa trebuie să aibă regim de înălțime parter, parter+etaj sau tip duplex și teren aferent casă și teren aferent cu o suprafață de maxim 500m; cerințe minime: construcție finisată, racordată la toate utilitățile, funcțională, cu o suprafață de minim 100 mp, compusă minim din: 4 dormitoare pentru beneficiari, o cameră pentru personal, un living și o bucătărie cu loc de servit masa (poate fi și open space), un grup sanitar pentru beneficiari, grup sanitar pentru personal, spații de trecere și de depozitare. Imobilul va asigura servicii de găzduire, îngrijire și asistență persoanelor adulte cu dizabilități aflate în situații de criză, în vederea menținerii potențialului personal și prevenirii instituționalizării pentru un număr de 4 persoane adulte cu dizabilități.
2. Tipul contractului: vânzare-cumpărare de bunuri imobiliare;
3. Cod CPV: 70120000-8;
4. Denumirea autorității contractante: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu sediul în Pitești, calea Drăgășani, nr. 8, județul Argeș, Cod 110347, ROMÂNIA, Telefon/Fax: 0248-271131, cod fiscal 9742496.
5. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului: Procedură internă privind atribuirea contractului având ca obiect cumpărarea de pe piața imobiliară de către D.G.A.S.P.C. Argeș a unui numar de șase imobile (case și teren aferent) în scopul înființării de servicii sociale de tip Locuințe Protejate, Centru de Criză și Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități, anexa la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 168 din 26.05.2023 – elaborată ca urmare a semnării Convenției de finanțare cu nr. 15844/18.10.2022 pentru proiectul „Locuințe protejate Siguranță și îngrijire Argeș”, Convenției de finanțare cu nr. 15851/18.10.2022 pentru proiectul „Centru de criză pentru persoane adulte cu dizabilități”, respectiv Convenției de finanțare cu nr. 15850/18.10.2022 pentru proiectul „Centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități”, între Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), în calitate de Autoritate finanțatoare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în caliate de beneficiar.
6. Sursa de finanțare: Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD) – buget de stat, Consiliul Județean Argeș – buget județean.
7. Cerințe minime de calificare: sunt cuprinse în caietul de sarcini nr. 23240 din 21.06.2023; cerințele au fost formulate în acord cu destinația imobilului, în conformitate cu OMM 82/2019; orice cerință neconformă atrage respingerea ofertei.
Contractul de vânzare-cumpărare al imobilului (casă și teren aferent) va fi atribuit ofertantului/ofertanților a/ale cărui/căror ofertă/e, declarată admisibilă, s-a situat pe primul loc în urma evaluării sale conform criteriilor de evaluare.
Comisia de evaluare vizitează imobilele (case si teren aferent) oferite spre cumpărare de către ofertanții participanți la procedura de cumpărare după caz, cu respectarea următorilor pași: anunțarea ofertanților asupra zilei și orei în care se va efectua o vizionare a locațiilor; vizionarea locației propuse spre cumpărare prin vizitarea la fața locului; încheierea unui proces-verbal de vizitare, ce va fi semnat de către ofertantul imobilului vizitat și membrii comisiei de evaluare și care va cuprinde concluziile comisiei.


Propunerea tehnică care nu va indeplini elementele minime tehnice și funcționale solicitate va fi declarată neconformă și va fi respinsă.
8. Valoarea estimată: 710.200 lei cu TVA – imobil (casă și teren aferent);
OFERTELE CARE DEPĂȘESC VALOAREA ESTIMATĂ VOR FI RESPINSE CA NECONFORME!
9. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la termenul limită de depunere a ofertelor cu posibilitate de prelungire, la solicitarea autorității contractante. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.


10. Modalitatea de finalizare a achiziției: contract de vânzare-cumpărare.
11.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului unde se depune oferta: oferta datată, semnată și ștampilată (după caz), se depune în plic închis și sigilat, la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, din Pitești, calea Drăgășani, nr. 8, județul Argeș, Cod 110347, ROMÂNIA, Telefon/Fax: 0248-271131, cod fiscal 9742496, la Registratura instituției, până la data de 17.08.2023 în intervelul orar:
• Luni-Joi: 8.00-16.30
• Vineri: 8.00-14.00
Data limită de depunere a ofertelor 17.08.2023, ora 12.00
Data limită de deschidere a ofertelor 17.08.2023, ora13.00
12. Limba în care trebuie redactată oferta: toate documentele vor fi redactate în limba română.
13. Accesul la documentație:
-Documentația de atribuire poate fi descărcată de pe site-ul www.cjarges.ro/en/web/dgaspc-arges/anunturi și în catalogul SEAP la secțiunea Publicitate-Anunțuri;
– Procedura internă, anexă a HCJ Argeș nr. 168/26.05.2023;
– Caietul de sarcini nr. 23240/21.06.2023 ;
– Anunț de participare nr. 23243/21.06.2023
– Formulare tip.
14. Modul de prezentare al ofertei:

Oferta aferentă fiecărui imobil (casă și teren aferent) va fi depusă într-un singur exemplar, la adresa și intervalul orar menționat mai sus și va conține, obligatoriu, următoarele:
– Oferta financiară – trebuie să se încadreze în valoarea estimată din anunț, și va fi elaborată conform Formular 2 pentru persoane fizice, respectiv Formular 3 pentru persoane juridice din secțiunea Formulare și va cuprinde prețul în lei, iar in cazul persoanelor juridice, TVA-ul va fi inclus în preț;
– Oferta tehnică – conform Caietului de sarcini
15. Oferta aferentă fiecărui imobil va fi însoțită obligatoriu de următoarele documente care reprezintă cerințe minime de calificare:
1. formulare tip: Formular 1 – Scrisoare de înaintare; Formular 4 – Declarație pe propria răspundere (privind falsul în declarații); Formular 5 – Declarație pe propria răspundere (privind angajamentul de a prezenta dovezile plății utilităților și a obligațiilor fiscale până la momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare la notariat); Formular 6 – Declarație pe propria răspundere (privind faptul că imobilul este liber de sarcini);
2. fotografii color (pentru clădire interior și exterior);
3. actul juridic care face dovada titlului de proprietate;
4. carte de identitate persoane fizice, certificatul de înregistrare de la Registrul Comerțului și certificatul constatator – pentru persoane juridice (copie);
5. În cazul în care oferta este depusă prin intermediar sunt necesare următoarele documente:
a) procura notarială pentru reprezentantul persoanei fizice;
b) împuternicire (delegație, hotărâre A.G.A) pentru reprezentantul persoanei juridice;
c) contract de reprezentare pentru operatorii economici de profil (agenții imobiliare);
6. adresa exactă a imobilului, suprafața utilă, data la care poate fi pus la dispoziția DGASPC ARGEȘ;
7. certificat de căsătorie vânzător dacă bunul este dobândit în timpul căsătoriei.
Documentele ofertei vor fi îndosariate cu opis și se vor depune în plic închis și sigilat, însoțit de scrisoarea de înaintare, conform Formular 1 din secțiunea Formulare;
Plicul trebuie să fie marcat și sigilat cu adresa autorității contractante și cu inscripția: A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 17.08.2023, ora 13.00.
Documentele care vor fi prezentate în copie vor purta înscripția CONFORM CU ORIGINALUL și semnătură.

16. Criteriile de atribuire
Criteriul de atribuire – cel mai bun raport calitate – preț și va fi aplicat doar ofertelor care
îndeplinesc cerințele minime de calificare, care sunt conforme din punct de vedere tehnic, respectiv îndeplinesc specificațiile tehnice minime solicitate prin prezentul caiet de sarcini și sunt admisibile financiar, respectiv se încadrează în valoarea din anunț.
Factorii de evaluare se regăsesc în Caietul de sarcini capitolul 5 – criterii de atribuie.
17. Căi de atac
Orice ofertant, care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim ca urmare a comunicării rezultatului procedurii de atribuire, poate solicita Autorității contractante revocarea sau modificarea actului sau a deciziei, prin intermediul unei contestații administrative formulată în cel mult 5 zile de la data transmiterii comunicării, conform Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ.

Autoritatea contractantă va analiza și va soluționa contestația administrativă, în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrării acesteia.
Pentru detalii suplimentare vă puteți adresa la nr. de telefon 0248-271131, e-mail strategii.dgaspcag@gmail.com, persoană de contact, manager proiect Georgiana STÎNGESCU.

Comentează prin Facebook:

Share this post

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

scroll to top